messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เสม็ดแดง-จัสโก้ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๑๗ คน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวป้องกันการกัดเซาะ สายทางถนนข้างวัดทับมา (นริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนทั้ง ๔ สถานศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง ถนนเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๕ (ถนนซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านทับมา และชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ ตำบล ทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๓๖ ถนนบ้านใน ซอย ๑ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง ถนนเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90115 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90119 (ถนนซอยข้างวัดทับมา) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง แหลมมะขาม - การ์เด้นโฮม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.๙๐๑๔๗ (ถนนลุงผล) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางแหลมมะขาม ซอย 8 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมูที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างออกแบบสนามกีฬาพร้อมสวนสาธารณะประโยชน์บ้านขนาบ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ. 900171 (ถนนซอยนายมิ่ง) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลทับมา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๔ สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทนม ยู เอช ที
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง ๔ สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทนม ยู เอช ที
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องจักรแก้ไชปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในเขตเทศบาลตำบลทับมา จำนวน ๘ จุด
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำสาธารณะ สายทาง รถ.ถ.90134 ถนนบ้านสอ - รพช. (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโบสถ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed โครงติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๑๗ คน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๑๗ คน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมมะขาม ซอย 8/3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็กและวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายทางซอยหลังสวน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานหิน ซอย 2/2 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จัดซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แหลมไผ่ ซอย ๒ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จัดซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed โครงการก่สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. 90126 (ซอยลุงเรียน) ชุมชนบ้านทับมา หมูที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๐๘๙ (หนองมะหาด ซอย ๑๑) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แหมไผ่ ซอย ๒ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมูที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๑ (ซอยหอมหวาน-เกาะสะแก) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed โครงการขุดลอกฝายหน้าวัดเขาโบสถ์ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตชั้นสูงขนาดเต็มตัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ก่อสร้างอาคารประกอบแบบฐานแผ่ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 23.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล โรงเรียนอนุบาลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังที่ 2) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายทางซอยหลังสวน หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
51 - 97 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลทับมา