เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
นางเวียงสุดา ติรพัฑฒ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุ (ว่าง)
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน
นางสาวนิชานาถ อนุจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนันท์นภัส รักสกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดาริกา นำบุญจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์

คนงาน (ว่าง)