messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสิรินาฎ อินทะสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จ่าสิบเอกหญิงนันท์นภัส ปัญญามีศรีกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภา ได้พร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรา เสโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนงลักษณ์ นรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวสันต์ ปันนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณภัทร วงษ์ศรี
คนงาน
นางสาวสัณห์ฤทัย สมุทรเขตต์
คนงาน
ว่าง
คนงาน

× เทศบาลตำบลทับมา