เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
นางสาวพรกนก นาควิเวก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์