เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box สำนักปลัด
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์ธาดานุกูล
นิติกรปฏิบัติการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายชัยชวินทร์ พงค์ภิภัทรภาคิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวสมลักษณ์ มูลตรีประถม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษดา เกษรศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายเดชาวัด จันทร์พราหมณ์
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวนงครวญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาววิชญาพร โสภาอุทก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายราเชน มั่งคั่ง
พนักงานขับรถยนต์