เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box สำนักปลัด
นายยุทธนา ปิงชัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกโสภณ อบรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางมยุรา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปริญญา คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายดนุสรณ์ เสนสมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกามีหละ ยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
ยาม
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
คนงาน
นางสาวนงคราญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน