เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสมาภรณ์ กสิพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
นางพิชชานันท์ บุญช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศิรินภา บุตรพรม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กานต์ธิดา นรเอี่ยม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
กนกวรรณ คู่สุวรรณกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญธิมา ศรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุวิมล สุตะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกชกร ปาหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววารุณี ขจรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายกชากร ตั้งกิจสงวน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นายบุญยวัฒน์ กาญจนอารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทัศน์ อยู่คง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิสสัย วงษ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายวสันต์ ปันนิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
คนงาน
นางสาวสมสุดา หมายมั่น
คนงาน
นางอนุสรณ์ เกษมจิตต์
คนงาน
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
นางสาวสิริรชา วิลัยแลง
คนงาน
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน