เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 09-8371-9222
นางสาวกันต์สินี รุ่งสุรฉัตร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09-2895-7666
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางสมาภรณ์ กสิพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าที่ร้อยตรี จรัล ภิญวัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222