messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุวรรณคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชาภัค โสภาคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางศุภิสร จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายระพีพัฒน์ พงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
นางสาวเจนนิสา คชสาร
คนงาน
ว่าง
คนงาน

× เทศบาลตำบลทับมา