เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวกันต์สินี รุ่งสุรฉัตร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทร : 092-8957222
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวชาพิมญชุ์ ธารเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายรุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางศุภิสร เกตุเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวพร แสนศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
คนงาน
ว่าง
คนงาน