เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าที่ร้อยตรี จรัล ภิญวัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
คนงาน
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.1
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.1
นางวาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวกรกนก คานนิม
ผู้ช่วยครู
นางสาวฉันทิกา พรหมเสนา
ผู้ช่วยครู
นางสาวเจนจิรา ขุนทอง
ผู้ช่วยครู
นางสาวตรีสุดา เฉลิมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางยศวดี ชำนาญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรา อบรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ เกษรศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
นางสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.1
นางสุพา โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางรัตนา สวัสดี
ครู คศ.1
นางรัตนา สวัสดี
ครู คศ.1
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชนิดา วรรณเเสงขำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายสำราญ ร่มเย็น
ภารโรง
นายสาวหยุด คชรินทร์
ยาม
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐมล สกุลเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก