messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีการศึกษา 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา72 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่องริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลทับมาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปี 2567 (ITA) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) ในพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 466
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการดำรงชีพในเขตเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 682
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 20 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× เทศบาลตำบลทับมา