เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับลงทะเบียนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลทับมา พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเกษตรกร กรณี ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (เขาโบสถ์) ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo วันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ ตามมาตร 16 พระราชัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 20 (ทั้งหมด 225 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12