เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นางสาวยุพดี เสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวนิรุชา อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเชิดศักดิ์ นามสงสาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจักรกฤษณ์ แซ่กัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษฐ์ เพชรสกุลวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักด์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนิศานาถ เขียวมณีย์
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายพิทวัส เกตุเงิน
คนงาน
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
นายภานุพงศ์ เสมอวงษ์
คนงาน
นายเกียรติศักดิ์ แก่นสาร
คนงาน