เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-7823951
นายฉัตร แก่กล้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-7628601
นายชูชาติ คงทน
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 089-4064083
นางสาวปรานี จิตติรบำรุง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 081-4529179
ร.ต.อ.ดำหริ จุติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 091-7789195
account_box สมาชิกสภา
นายสมชาย กล่อมแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1861-8335
นายบุญยงค์ มุกดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9216-2230
นายชลอ สุขล้น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-9218-9377
นายเจตน์ เมฆอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1429-0408
นายทองพิน สกุลวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7616-0474
นายสมพงษ์ มากหลาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7031-2885
นายเสกสรรค์ พ้นภัยพาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-5757-2721
นายเชาว์ สวัสดิ์ล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9754-6679
นายปัญญา ล้นล้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-6146-6434
นายอาทิตย์ รักสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1982-3700
นายสุเทพ นัทธีเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1983-6680
นายขจรศักดิ์ วงษ์ไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1944-9431
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 09-8371-9222
นางสาวกันต์สินี รุ่งสุรฉัตร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09-2895-7666
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางสมาภรณ์ กสิพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าที่ร้อยตรี จรัล ภิญวัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
account_box สำนักปลัด
นายสรวิชญ์ เพชรนคร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์ธาดานุกูล
นิติกรปฏิบัติการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายชัยชวินทร์ พงค์ภิภัทรภาคิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวสมลักษณ์ มูลตรีประถม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษดา เกษรศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายเดชาวัด จันทร์พราหมณ์
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวนงครวญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาววิชญาพร โสภาอุทก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายราเชน มั่งคั่ง
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
นางสาวพรกนก นาควิเวก
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวกันต์สินี รุ่งสุรฉัตร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทร : 092-8957222
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวชาพิมญชุ์ ธารเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวประภัสสร สุวรรณคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชาภัค โสภาคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางศุภิสร จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวพร แสนศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
นางเวียงสุดา ติรพัฑฒ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุ (ว่าง)
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน
นางสาวนิชานาถ อนุจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนันท์นภัส รักสกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวดาริกา นำบุญจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์

คนงาน (ว่าง)
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นางสาวยุพดี เสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวนิรุชา อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเชิดศักดิ์ นามสงสาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจักรกฤษณ์ แซ่กัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษฐ์ เพชรสกุลวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักด์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนิศานาถ เขียวมณีย์
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายพิทวัส เกตุเงิน
คนงาน
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
นายภานุพงศ์ เสมอวงษ์
คนงาน
นายเกียรติศักดิ์ แก่นสาร
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าที่ร้อยตรี จรัล ภิญวัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
คนงาน
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.1
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.1
นางวาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวกรกนก คานนิม
ผู้ช่วยครู
นางสาวฉันทิกา พรหมเสนา
ผู้ช่วยครู
นางสาวเจนจิรา ขุนทอง
ผู้ช่วยครู
นางสาวตรีสุดา เฉลิมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางยศวดี ชำนาญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรา อบรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ เกษรศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
นางสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.1
นางสุพา โพธิ์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางรัตนา สวัสดี
ครู คศ.1
นางรัตนา สวัสดี
ครู คศ.1
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชนิดา วรรณเเสงขำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
นายสำราญ ร่มเย็น
ภารโรง
นายสาวหยุด คชรินทร์
ยาม
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐมล สกุลเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
นางทิพย์ เจริญคุณ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางอริสา สุดสวาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
จ่าเอกโสภณ อบรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนันท์ พรรณพฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันธิยา ศรีหาญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวฉัตรวิไล ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสโรชา พังงางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนะเทพ เสมอวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
คนงาน
นางสาวอุบลรักษ์ ยันตดิลก
คนงาน
นางสาววราลี พงษ์นัยรัตน์
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
นางสาวพัชฌานันท์ ภาคภูมิ
คนงาน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสมาภรณ์ กสิพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 09-2895-7555
นางพิชชานันท์ บุญช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศิรินภา บุตรพรม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กานต์ธิดา นรเอี่ยม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
กนกวรรณ คู่สุวรรณกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญธิมา ศรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุวิมล สุตะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกชกร ปาหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววารุณี ขจรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายกชากร ตั้งกิจสงวน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นายบุญยวัฒน์ กาญจนอารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทัศน์ อยู่คง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิสสัย วงษ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายวสันต์ ปันนิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
คนงาน
นางสาวสมสุดา หมายมั่น
คนงาน
นางอนุสรณ์ เกษมจิตต์
คนงาน
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
นางสาวสิริรชา วิลัยแลง
คนงาน
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน
account_box งานตรวจสอบภายใน
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชร์เอี่ยม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวปวีณา ยมจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธาราวรรณ ธรรมนิยม
คนงาน