messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1782-3951
นายฉัตร แก่กล้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1762-8601
นายชูชาติ คงทน
รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9406-4083
ร.ต.อ.ดำหริ จุติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-1778-9195
account_box สมาชิกสภา
นายสุเทพ นัทธีเจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1983-6680
นายปัญญา ล้นล้ำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-6146-6434
นายชลอ สุขล้น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-9218-9377
นายเจตน์ เมฆอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1429-0408
นายทองพิน สกุลวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7616-0474
นายสมพงษ์ มากหลาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-7031-2885
นายเสกสรรค์ พ้นภัยพาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 09-5757-2721
นายเชาว์ สวัสดิ์ล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9754-6679
นายบุญยงค์ มุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-9216-2230
นายอาทิตย์ รักสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1982-3700
นายสมชาย กล่อมแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1861-8335
นายขจรศักดิ์ วงษ์ไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา
เบอร์โทร : 08-1944-9431
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
เบอร์โทร : 09-2895-7111
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7666
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7555
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7333
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-8371-9222
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
account_box สำนักปลัด
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7111
นางสาววรายุภัสส์ วงสิท
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายธันยากร วิศาลโรจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุนทร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายรัตพล สิงห์แพง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางมยุรา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปริญญา คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายดนุสรณ์ เสนสมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกามีหละ ยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวเพ็ชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายปัญญา แก้วพรมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายมาโนช ธีระวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววัฒนี มากหลาย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวรัศมี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริลักษณ์ แก่กล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพงษ์ ศิริคช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสามิตร พ่วงดี
พนักงานขับรถยนต์
นายสยาม เฟื่องคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐรัตน์ เมฆอรุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพันธ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายอิทธิศักดิ์ ทรัพย์สิน
พนักงานดับเพลิง
นายอมร วงษ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
นายพิษณุ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายประเดิมชัย บุญช่วย
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพล อินทศร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวธนภรณ์ เกษรศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายธนกร เสวิกา
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายบัญพต มณีวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางวินัย เสงี่ยมใจ
คนงาน
นางสาวนงคราญ กลมเกลี้ยง
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
ยาม
account_box กองการเจ้าหน้าที่
นางแจ่มศรี สุมนัสเสถียร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-8371-9222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวบุรารักษ์ โกมลไส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญสุดา เจนไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเอื้องทิพย์ ศิริโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอริษา หนูเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลลักษณ์ อุดมสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรกนก นาควิเวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจันทรา สุภาพ
คนงาน
นายวัชรนันทร์ โสภาอุทก
คนงาน
นางสาวดารุณี พ่อค้า
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายสุพรัตน์ เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7222
นางสาวอรนิภา ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิญญู ทัดทาอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวเกศรา สุวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สุวรรณคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิชาภัค โสภาคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางศุภิสร จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเศกสรรค์ สกุลวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกษิดิ์เดช ติรพัฑฒ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายระพีพัฒน์ พงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัฐ นวลจริง
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถพล ดังก้อง
คนงาน
นางสาวเจนนิสา คชสาร
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสาวเดือนแรม คงทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7000
นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายจำรัส บำรุงจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา จันทรนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสิรินาฎ อินทะสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จ่าสิบเอกหญิงนันท์นภัส ปัญญามีศรีกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวอนงค์นาถ วิบูลย์ศิริชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ สมหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวศิริภา ได้พร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรา เสโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนราภรณ์ คนใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนงลักษณ์ นรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวสันต์ ปันนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายณัฐพล ยศปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณภัทร วงษ์ศรี
คนงาน
นางสาวสัณห์ฤทัย สมุทรเขตต์
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองช่าง
นาย สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7666
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายวิชิต บุดดา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
สถาปนิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกัญธรินทร์ สวนทองสันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลักษณา เนื่องมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุรพงษ์ โพธิจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริภัช มั่งคั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุรักษ์ ล้นล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปัญจพล นักธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนวพรรษ เจริญค้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปธิน เมฆอรุณ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนฤมล ละมัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิริศักดิ์ เกษรศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอรรถพล เหล่าสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ปลดปลิด
พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร เสงี่ยมใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปริญญา ปั่นศิริ
คนงาน
นางสาวนราสตรี คำภักดี
คนงาน
นายบุญยัง ปวงอุ่น
คนงาน
นายธีรพัฒน์ หอมหวาน
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7333
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-2903-4222
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุภาพร อาจทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิลยา พุ่มไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา จันทะเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกมลชนก รื่นรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนภาพร สังหลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก อบรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ แก่กล้า
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวบังเอิญ วงษ์ไพศาล
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางน้ำตาล ยอดสง่า
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวเพ็ชลี สินกำแพง
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวสุภาวดี ขาวผ่อง
ครู คศ.2
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาววาสนา คำผ่อง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวจิรพร จิตติรบำรุง
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวมะลิวัลย์ ภูขาว
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายอาฤทธิ์ ทองโอษฐ์
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายสุริยา คุมธง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายปรัชญา คณะวาปี
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นายวชิรวิทย์ มุระดา
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครู
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวนฤมล นิรันต์เรือง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางศิรินทร์รัตน์ จันทะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางเนติมา รัตนวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวฐานิดา เนินแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทิพย์วัลย์ วงษ์ไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวศิรินันท์ นิยันตัง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวทรัพย์ศิริ ทรัพย์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางอรทัย มะโนเบ้า
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
นางสาวชนิกานต์ เสน่ห์
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลทับมา
ว่าง
ภารโรง
โรงเรียนอนุบาลทับมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางทิพย์ เจริญคุณ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางอริสา สุดสวาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวมณฑกาญจน์ งามยิ่งยืน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายพุทธพร เพิ่มบุญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา พละสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพา พัฒนาอารีกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกนกพร บัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวฉัตรวิไล ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสโรชา พังงางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนะเทพ เสมอวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
คนงาน
นางสาวพัชฌานันท์ ภาคภูมิ
คนงาน
นางสาวพีรยา เกษี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7555
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ว่าง
งานโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นางพิชชานันท์ ดำรงทิพย์รัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวพัชริดา ระหาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางซอลีฮะห์ หะยีอุสมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรัญญา คำอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางภาวดี เลิศวสุพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณิชากร วงษ์ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนริศรา มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ์ คชสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณี อัธยาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสันติ ยิ้มแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก พานทอง
คนงานประจำรถขยะ
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวเชาวนี พรประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวปณยา ปัญญาพรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวพรทิพย์ เกษรศิริ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นักโภชนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวทุติยา อุดรพิมาย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวณัฐฐิญา ธนาภรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวทิพยสุดา เกษรศิริ
คนงาน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์ Thapma Day Care Center)
นางสาวดนิตา บำรุงสุนทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางปวิชญา วงศ์วิทยไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวเปมิกา ชัยรัมย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววิภาดา จรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาววงศ์ผกา วรินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
นางสาวกมลวรรณ ชัยศรี
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
ว่าง
คนงาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชลธิชา อาชาราช
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวปวีณา ยมจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
คนงาน

× เทศบาลตำบลทับมา