messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 09-2895-7444
นางทิพย์ เจริญคุณ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางอริสา สุดสวาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวมณฑกาญจน์ งามยิ่งยืน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายพุทธพร เพิ่มบุญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา พละสาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพา พัฒนาอารีกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกนกพร บัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวฉัตรวิไล ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสโรชา พังงางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนะเทพ เสมอวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
คนงาน
นางสาวพัชฌานันท์ ภาคภูมิ
คนงาน
นางสาวพีรยา เกษี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน

× เทศบาลตำบลทับมา