เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางรำไพ จันทะโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
นางทิพย์ เจริญคุณ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางอริสา สุดสวาท
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
จ่าเอกโสภณ อบรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนันท์ พรรณพฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันธิยา ศรีหาญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวฉัตรวิไล ประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสโรชา พังงางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนะเทพ เสมอวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
คนงาน
นางสาวอุบลรักษ์ ยันตดิลก
คนงาน
นางสาววราลี พงษ์นัยรัตน์
คนงาน
นางสาวอำพรรัตน์ ยุติธรรม
คนงาน
นางสาวพัชฌานันท์ ภาคภูมิ
คนงาน