ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง 5 ปี งบประมาณ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2571)