ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖