ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง