ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1