ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสะพานหิน ซอย ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง