ชื่อเรื่อง : จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนทั้ง ๔ สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประเภทนม ยู.เอช.ที