ชื่อเรื่อง : โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานแตง-รพช. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง