ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยผ่องผาด (ป้างู) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง