เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder คำสั่ง ทต.
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลทับมาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลทับมา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลทับมาและปลัดเทศบาลตำบลทับมา ให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลทับมาให้พนักงานเทศบาล ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ให้ ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การมอบหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3