เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตเทศบาลตำบลทับมา พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2599 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2