ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งป้ายตัวอักษรและตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง