ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับประมวลผล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง