ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง