ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะท้ายบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๐๓ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๘ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง