ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง