ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง