ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง