ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง