ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๙๐๐๓๖ ถนนบ้านใน ซอย ๑ ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง