ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง