ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมสายโทรศัพท์ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา จำนวน ๑ งาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง