ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๐๑๑ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง