ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง