ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง