ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง