ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 2570 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 025-58-0001 จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง