ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๘ จำนวน ๑ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง