ชื่อเรื่อง : วันป่าชุมชนแห่งชาติ
รายละเอียด : วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยเจตนารมณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 นั้น มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชน ช่วยกันดูแลรักษาพร้อมกับได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน
ชื่อไฟล์ : 3wUYsFvTue102701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้