เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง "กิจกรรมศึกษาดูงาน"
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง "กิจกรรมศึกษาดูงาน" ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาขยะจากครัวเรือนและชุมชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่ “ตำบลทับมาปลอดขยะ” . ภายในงานมีการนำผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านแหลมมะขาม ในหัวข้อการดำเนินงานการบำบัดน้ำเสียด้วยเปลือกหอย วิทยากรโดยนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา , ศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง การเลี้ยงชันโรง และนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร วิทยากรโดยนางประไพ คชรินทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ , ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดทับมา การเลี้ยงไส้เดือน นำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ และศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยสมุนไพรไข่หอยและการบริหารจัดการขยะกระบวนการ ROSES โดยนางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา . ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำนักเรียน ครู และพนักงานเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 50 คน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านแหลมมะขามและกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง , วัดทับมา และศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผู้โพส : admin